Gwarancja

Gwarancja

W NuStep wspieramy nasze produkty i chcemy mieć pewność, że każdy klient jest w 100% zadowolony. Karta gwarancyjna zostanie wystawiona przez Medical Park Sp. z o.o. w dniu sprzedaży urządzenia NuStep i zostanie załączona wraz z instrukcją obsługi urządzenia.

Podstawowym warunkiem tej gwarancji jest zakup trenażera i akcesoriów NuStep bezpośrednio w Medical Park Sp. z o.o.  i urządzenie zostało dostarczone do Odbiorcy na terenie Polski.

Medical Park Sp.z o.o.

Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa

Tel: 787 803 001; serwis@nustep.pl
Karta Gwarancyjna nr: .......................
Gwarancja
  • Nazwa produktu:
  • Model:
  • Numer fabryczny:
  • Data sprzedaży:
  • NuStep
  • T4R – T5 – T5XR – T5XRW
Udzielamy gwarancji na okres 24 miesięcy od daty zakupu urządzenia

Pieczątka i podpis sprzedawcy

Adnotacje:
Szanowy Kliencie!

Dziękujemy za dokonanie zakupu poziomego trenażera krzyżowego firmy NuStep LLC, które zaprojektowano i wykonano w fabryce NuStep LLC, Ann Arbor, USA. Celem NuStep LLC jest zapewnienie wszystkim Klientom zadowolenia z użytku zakupionego sprzętu. Firma Medical Park Sp. z o.o. udziela nabywcy gwarancji oraz zapewnia, że zakupione urządzenie jet wolne od wad materiałowych i fabrycznych. Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych. Uznane przez Gwaranta usterki zostaną usunięte bezpłatnie przez naprawę lub wymianę części, w możliwie najkrótszym terminie nieprzekraczającym 14 dni. W przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy, termin może ulec wydłużeniu. Nabywcy przysługuje prawo do wymiany urządzenia na inne, pozbawione wad, wyłącznie w przypadku, gdy uznano wadę fabryczną za niemożliwą do usunięcia.

Obowiązkiem Uprawnionego jest powiadomienie Sprzedawcy o wystąpieniu usterki zawinionej przez producenta i uzgodnienie sposobu i terminu załatwienia reklamacji. Nieuzasadnione wezwanie serwisu technicznego powoduje odpłatne wykonanie usługi i pokrycie przez Nabywcę kosztów dojazdu. Gwarancja jest ważna tylko z pieczątką Sprzedającego i podpisem sprzedawcy. Gwarancja nie obejmuje: 1. czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem i regulacją urządzenia, opisanych w instrukcji obsługi; 2. mechanicznych i technicznych uszkodzeń sprzętu np: urwania, stłuczenia, wygięcia, zarysowania, itp.; 3. wad powstałych wskutek używania sprzętu niezgodnnie z instrukcją obsługi, dokonywania samodzielnych napraw, przeróbek, adaptacji lub zmian konstrukcyjnych. Gwarantowane świadczenia dotyczą terenu Rzeczypospolitej Polski. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawłaszcza uprawnień kupującego, wynikających z niezgodności towaru z umową (Ustawa z 27.07.2002 Dz.U.02.141.1178)

Instrukcje

Instrukcje obsługi i instrukcje serwisowe są dostępne dla każdego modelu trenażera poziomego NuStep.

Czy Masz Pytania?

Zobacz nasze odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania użytkowników poziomego trenażera krzyżowego NuStep.

Instrukcje Obsługi
Model Trenażera NuStep